ภาพกิจกรรม / เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 สำนักงาน ปปง.ได้ดำเนินการจัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย ในหัวข้อการบรรยาย เรื่อง “การดำเนินการทางวินัย” โดยมี ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ของสำนักงาน ปปง. เข้าร่วมโครงการ จำนวน 76 คน ณ ห้องประชุม 101 สำนักงาน ปปง.
20/05/2564 - 08:28
20/05/2564 - 08:28
20/05/2564 - 08:28
20/05/2564 - 08:28
20/05/2564 - 08:28
20/05/2564 - 08:28
20/05/2564 - 08:28
20/05/2564 - 08:28
20/05/2564 - 08:28
20/05/2564 - 08:28
20/05/2564 - 08:28
20/05/2564 - 08:28
20/05/2564 - 08:28