ภาพกิจกรรม / สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ในเวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๓๐ น. ทุกวันอังคารของสัปดาห์ ณ สำนักงาน ปปง. มีการฟังบรรยายธรรมะ สวดมนต์ และนั่งสมาธิ เป็นต้น โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง.
20/05/2564 - 08:18
20/05/2564 - 08:20
20/05/2564 - 08:20
20/05/2564 - 08:20
20/05/2564 - 08:20
20/05/2564 - 08:20
20/05/2564 - 08:20
20/05/2564 - 08:21
20/05/2564 - 08:21
20/05/2564 - 08:21
20/05/2564 - 08:21
20/05/2564 - 08:21