Callcenter
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมาย ปปง.

UPDATE14 พ.ย. 2560

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นางสาวนุศรา เกษรางกูร นักวิเคราะหฺ์นโยบายและแผนชำนาญการปฏิบัติหน้าที่แทนนางปาล วัน ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ครั้งที่ 1 โดยมี นายยงยุทธ มั่นบุปผาชาติ นายกเทศมนตรีตำบลลำลูกกา กล่าวเปิด นางสาวอัณณ์ชญา สุติน นิติกรปฎิบัติการ กองกฎหมาย บรรยายเรื่อง สาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง นายฐนาพงษ์ ทอนฮามแก้ว นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ กองข่าวกรองทางการเงิน บรรยายเรื่อง การเสริมสร้างความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง นางสาวนุศรา เกษรางกูร และนางสาวมัณฑนา อภัยกุล ร่วมเป็นวิทยากรกลุ่มระดมความคิดเห็นแนวทางการสร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ณ เทศบาลตำบลลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 2
 • 0
 • 9
 • 8
 • 9
 • 7
 • 0
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube