Callcenter
ท่านมีความพึงพอใจกับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือไม่
พึงพอใจ
ไม่พึงพอใจ
ไม่มีความเห็น

VISITOR

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube

ดัชนีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙

UPDATE01 พ.ค. 2560
มาตรา ชื่อข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ
มาตรา ๙(๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน    
 

การส่งคืนทรัพย์สินให้แก่เจ้าของทรัพย์สิน

   
 
 • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
 รายละเอียดข้อมูล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ชั้น ๑
 
 • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 รายละเอียดข้อมูล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ชั้น ๑
 
 • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 รายละเอียดข้อมูล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ชั้น ๑
  รายละเอียดการออกใบเสร็จรับเงินการบริหารทรัพย์สิน    
 
 • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
 รายละเอียดข้อมูล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ชั้น ๑
 
 • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 รายละเอียดข้อมูล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ชั้น ๑
 
 • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 รายละเอียดข้อมูล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ชั้น ๑
มาตรา ๙(๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา    
  การตีความ   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ชั้น ๑
มาตรา ๙(๓)

แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ชั้น ๑ 
 

แผนยุทธศาสตร์

  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ชั้น ๑
 

โครงการตามแผนงาน

   
 
 • โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
รายละเอียดข้อมูล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ชั้น ๑
 
 • โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
รายละเอียดข้อมูล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ชั้น ๑
 
 •  โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
รายละเอียดข้อมูล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ชั้น ๑
  รายงานผลการอบรม ประชุม สัมมนา    
 
 • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
รายละเอียดข้อมูล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ชั้น ๑
 
 • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
รายละเอียดข้อมูล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ชั้น ๑
 
 • ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ชั้น ๑
มาตรา ๙(๔) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ชั้น ๑
 
 • คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเลขานุการกรม
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ชั้น ๑
 
 • คู่มือการปฎิบัติงานกองกฎหมาย
รายละเอียดข้อมูล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ชั้น ๑
 
 • คู่มือการปฏิบัติงานกองข่าวกรองทางการเงิน
รายละเอียดข้อมูล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ชั้น ๑
 
 • คู่มือการปฏิบัติงานกองกำกับและตรวจสอบ
รายละเอียดข้อมูล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ชั้น ๑
 
 • คู่มือการปฏิบัติงานกองบริหารจัดการทรัพย์สิน
รายละเอียดข้อมูล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ชั้น ๑
 
 • คู่มือปฏิบัติงานกองความร่วมมือระหว่างประเทศ
รายละเอียดข้อมูล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ชั้น ๑
 
 • คู่มือปฏิบัติงานกองนโยบายและยุทธศาสตร์
รายละเอียดข้อมูล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ชั้น ๑
 
 • คู่มือการปฏิบัติงานกองคดี
รายละเอียดข้อมูล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ชั้น ๑
 
 • คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
รายละเอียดข้อมูล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ชั้น ๑
มาตรา ๙(๕) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง ไม่มีข้อมูลเนื่องจากไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ไม่มีข้อมูลเนื่องจากไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
มาตรา ๙(๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณา ไม่มีข้อมูลเนื่องจากไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ไม่มีข้อมูลเนื่องจากไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
มาตรา ๙(๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย    
  มติคณะกรรมการ ปปง.    
 
 • ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
รายละเอียดข้อมูล  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ชั้น ๑
 
 • ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
รายละเอียดข้อมูล  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ชั้น ๑
 
 • ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
รายละเอียดข้อมูล  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ชั้น ๑
มาตรา ๙(๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด    
 
 • ประกาศประกวดราคา
  สอบราคา
รายละเอียดข้อมูล  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ชั้น ๑
 
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.๑
รายละเอียดข้อมูล  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ชั้น ๑
 
 • เกณฑ์มาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
รายละเอียดข้อมูล  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ชั้น ๑
 
 • สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ไม่มีข้อมูลข่าวสารเนื่องจากไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ไม่มีข้อมูลเนื่องจากไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
 
 • งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ
ไม่มีข้อมูลข่าวสารเนื่องจากไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ไม่มีข้อมูลเนื่องจากไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง

VISITOR

 • 7
 • 3
 • 5
 • 1
 • 8
 • 2
 • 2
 • 9
 • 7
 • 7
 • 6
 • 9
-->
 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • Youtube